Centrul de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale

 

Ce ne propunem

Centrul de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale s-a constituit pe baza Deciziei Senatului Universit??ii Româno-Americane, nr. 159.1 din 02.07.2014, ca parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.
Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene.
În vederea atingerii scopului men?ionat, Centrul desf??oar? urm?toarele activit??i:
I. în domeniul educa?iei:
a. educarea ?i formarea tinerilor în domeniul finanicar-bancar;
b. activit??i de promovare ?i diseminare a no?iunilor ?i problematicii financiar-bancare;
c. activit??i practice aplicative destinate studen?ilor ?i/sau proaspe?ilor absolven?i;
d. activit??i de training, consultan?? ?i expertizare in domeniul financiar-bancar;
e. activit??i de editare ?i tip?rire a unor publica?ii cu rol didactic ?i/sau ?tiin?ific;


II. de cercetare:
a. activit??i de cercetare fundamental? sau avansat? în domeniul finaciar-bancar;
c. activit??i de cercetare aplicativa specifica domeniului pietelor financiare;
d. activit??i de cercetare privind legisla?ia în domeniu ?i elaborarea unor propuneri pentru îmbun?t??irea legisla?iei în materie;
e. activit??i de valorificare a rezultatelor ?tiin?ifice ob?inute prin participarea la conferin?e na?ionale ?i/sau interna?ionale, sesiuni de comunic?ri ?tiin?ifice, proiecte de cercetare, studii ?i articole publicate în reviste indexate în baze de date interna?ionale.


III. în vederea dezvolt?rii parteneriatului extern:
a. promovarea Centrului ca entitate de prestigiu în mediul academic românesc ?i interna?ional;
b. organizarea unor evenimente didactice, ?tiin?ifice ?i/sau de preg?tire profesional? pe teme ce ?in de obiectul de activitate ale Centrului.

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!